คณะที่เปิดให้ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา*มีดังนี้

คณะทางสายศิลป์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ***
คณะบริหารธุรกิจ (วิทยาเขตสาทร)
- สาขาวิชาการจัดการ กลุ่มวิชาพาณิชยศาสตร์**
คณะศิลปศาสตร์
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
- สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ
- สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
- สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
คณะนิติศาสตร์
คณะนิเทศศาสตร์***
- สาขาวิชาการโฆษณา
- สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
- สาขาวิชาการสื่อสารผ่านสื่อใหม่
- สาขาวิชาการแสดง
- สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์***
- สาขาวิชากระบวนจินตภาพคอมพิวเตอร์***
คณะดนตรี***
คณะทางสายวิทย์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
- สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
- สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
-สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์
- สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
- สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
- สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์***
- สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (5 ปี)
- สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (5 ปี)
- สาขาวิชาออกแบบภายใน (4 ปี)
- สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ (4 ปี)
หมายเหตุ * การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะต่างๆ เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเป็นผู้กำหนด
* คณะที่ขอรับทุนการศึกษาต้องตรงกับคณะที่สมัครเข้าศึกษา
** คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ กลุ่มวิชาพาณิชยศาสตร์
(เป็นหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดการเรียนการสอนใน ระดับปริญญาตรี ที่โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ สาทร)
*** ผู้สมัครขอรับทุนฯ จะต้องผ่านการสอบคัดเลือกที่กำหนด จึงสามารถขอรับทุนในคณะดังกล่าวได้
(ตรวจสอบปฎิทินการสอบวิชาเฉพาะได้ที่ www.admissions.au.edu)