คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2560 เฉพาะโรงเรียนที่ใช้ภาษาไทยเป็นสื่อการสอนและหรือแผนกสองภาษาเท่านั้น(ไม่อนุญาตินักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติสมัครสอบแข่งขันชิงทุน)
2.มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(Gpax.) ใน 4 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.75
3.เป็นผู้ถือสัญชาติไทย
ขั้นตอนการสมัครสอบ
1.ผู้สมัครสอบขอรับทุน AIS-ABAC-GSP กรอกรายละเอียดข้อมูลการสมัครผ่าน www.AIS-ABAB-GSP.com พร้อมเอกสารหลักฐานในการสมัคร ( ส่งเป็นไฟล์แนบ )
1.หลักฐานการศึกษาระดับมัธมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า โดยใช้สำเนาใบ ปพ.1-4 ( 4 ภาคการศึกษา)
2.รูปถ่ายหน้าตรง
3.สำเนาบัตรประชาชน ของผู้สมัคร
4.สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครอาศัยอยู่
5.หลักฐานอื่นถ้ามี เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล
2.ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาจะต้องเลือกคณะที่จะเข้าศึกษาได้พียง 1 ลำดับ (ตามเอกสารคณะที่เปิดสอบ)
3.รอการตอบรับจากเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสารการสมัครผ่าน E-Maill ที่ระบุในเอกสารการสมัคร
4.ผู้สมัครลงทะเบียนเพื่อร่วมกิจกรรม Campus Tour ( ฟรี !จำนวนจำกัด )
5.ตรวจสอบเลขที่นั่งสอบและสถานที่สอบผ่าน www.AIS-ABAC-GSP.com
6.Print เอกสารการยืนยันการสมัคร พร้อมบัตรประชาชน ยื่นหน้าห้องสอบในวันสอบ
เกณฑ์การตัดสินและเงื่อนไข
1.ผู้สมัครสอบต้องเข้าทดสอบความรู้วิชาภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC )
2.มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียน และมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ผ่านทางwww.AIS-ABAC-GSP.com
3.มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้ารับทุนการศึกษาในเดือนกุมภาพันธ์ 2560ผ่าน www.AIS-ABAC-GSP.com
4.ผู้สมัครที่มีความประสงค์จะการศึกษาตามคณะ / สาขาวิชา ตามที่ระบุในตารางด้านล่าง จะต้องทำการสอบวัดความรู้ หรือทักษะพื้นฐานเฉพาะด้านของสาขาวิชาเพิ่มเติมภายหลังการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้
คณะสาขาวิชาวิชาเฉพาะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์สถาปัตยกรรมศาสตร
การออกแบบตกแต่งภายใน
การออกแบบผลิตภัณฑ์์
ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
ดนตรีธุรกิจดนตรี
การแสดงดนตรี
Music Theory & Audition
นิเทศศาสตร์ *การโฆษณา
การประชาสัมพันธ์
การสื่อสารการแสดง
การสื่อสารผ่านสื่อใหม่
การออกแบบนิเทศศิลป์ กระบวนการจินตภาพคอมพิวเตอร์
สอบสัมภาษณ์
Part I: Design
Part II: Drawing
เกณฑ์การตัดสินและเงื่อนไข
1.ผู้สมัครสอบต้องเข้าทดสอบความรู้วิชาภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC )
2.มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียน และมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ผ่านทางwww.AIS-ABAC-GSP.com
3.มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้ารับทุนการศึกษาในเดือนกุมภาพันธ์ 2560ผ่าน www.AIS-ABAC-GSP.com 4.ผู้สมัครที่มีความประสงค์จะการศึกษาตามคณะ / สาขาวิชา ตามที่ระบุในตารางด้านล่าง จะต้องทำการสอบวัดความรู้ หรือทักษะพื้นฐานเฉพาะด้านของสาขาวิชาเพิ่มเติมภายหลังการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้
หมายเหตุ
สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาในคณะดนตรี สาขาวิชาธุรกิจดนตรี สาขาวิชา การแสดงดนตรี และคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณา สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาการสื่อสารการแสดง สาขาวิชาการสื่อสารผ่านสื่อใหม่ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์และสาขากระบวนการจินตภาพ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จะต้องสอบวิชาเฉพาะตามวันและเวลาที่ระบุ โดยจะทำการแจ้งข้อมูลผ่าน www.AIS-ABAC-GSP.com
* สำหรับผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชา การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การสื่อสารผ่านสื่อใหม่ การแสดง สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ และสาขาวิชากระบวนการจินตภาพคอมพิวเตอร์) จะต้องมาสอบสัมภาษณ์กับทางคณะนิเทศศาสตร์ โดยจำทำการแจ้งข้อมูลผ่าน WWW.AIS-ABAC-GSPCOM