เงื่อนไขการให้ทุนการศึกษา

เงื่อนไขการให้ทุนการศึกษา
1 ระหว่างการศึกษา “ผู้รับทุน” จะต้องมีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cum.G.P.A.) ไม่ต่ำกว่า 2.50
2 “ผู้รับทุน” จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สังคม จำนวน 120 ชั่วโมง ต่อปีการศึกษา ทั้งนี้มหาวิทยาลัยอาจมีการเพิ่มเงื่อนไขอื่นๆ
3 ในระหว่างการศึกษา “ผู้รับทุน” จะต้องชำระค่าหน่วยกิตเพิ่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เองในกรณีดังต่อไปนี้
3.1ค่าหน่วยกิตในรายวิชาที่ “ผู้รับทุน” ลงทะเบียนเรียนเกินกว่าที่หลักสูตรกำหนด
3.2“ผู้รับทุน” ที่ลงทะเบียนเรียนใน รายวิชาที่ไม่มีหน่วยกิต และ/หรือ รายวิชาที่มีหน่วยกิต รวมถึงรายวิชาภาษาอังกฤษทั้งที่มีหน่วยกิตและที่ไม่มีหน่วยกิต หาก “ผู้รับทุน” เคยลงทะเบียนเรียนแล้ว แต่สอบไม่ผ่านต้องลงทะเบียนซ้ำหรือเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงกลุ่มการเรียน (Section) รายวิชาใดๆ
3.3“ผู้รับทุน” ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดแล้ว ขอเพิกถอนวิชาหรือเปลี่ยนแปลง กลุ่มการเรียน (Section) ภายใน 15 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติหรือ ภายใน 7 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน จะไม่ได้รับค่าหน่วยกิตคืนเหมือนเช่นนักศึกษาทั่วไป
3.4ค่าลงทะเบียนเรียนหลักสูตรแบบเข้ม
3.5ค่าหน่วยกิต ค่าบำรุง ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นกรณี ไปศึกษายังต่างประเทศ หรือค่าหน่วยกิตของรายวิชาใดๆ ที่มีการจัดการเรียนการสอนหรือฝึกงานร่วมกับหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก รวมถึงค่าธรรมเนียมการเรียนรายวิชาปฏิบัติการ ค่าบำรุงห้องปฎิบัติการ ค่าธรรมเนียมการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ค่าโครงงาน และค่าธรรมเนียมวิชาฝึกฝนทักษะทางดนตรี (แบบตัวต่อตัว)
4 ผู้รับทุนฯ จะต้องประพฤติปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย
5 มหาวิทยาลัย จะบอกเลิกสัญญา และ/หรือ ระงับทุนการศึกษาได้ หากพิจารณาแล้ว เห็นว่า “ผู้รับทุนฯ” ปฏิบัติผิดเงื่อนไขของสัญญาหรือมีความประพฤติไม่เหมาะสม หรือไม่สามารถศึกษาให้สำเร็จภายในเวลาที่กำหนด
6 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้รับทุนฯในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้า ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่น
7 มหาวิทยาลัยจะทดสอบวัดระดับพื้นฐานความรู้ (ขึ้นอยู่กับคณะ/สาขาวิชาของผู้รับทุนฯ) หากผลการทดสอบต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด “ผู้รับทุน” จะต้องลงทะเบียนเพื่อเรียนวิชาภาษาอังกฤษหลักสูตรเข้ม และ/หรือวิชาอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด (ขึ้นอยู่กับคณะ/สาขาวิชาของผู้รับทุน) เพื่อเป็นการปรับระดับความรู้ และเพิ่มทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนและเพื่อเตรียมความพร้อมต่อไป

ค่าธรรมเนียมการศึกษา (Fees and Expenses)
ผู้ที่ได้รับ "ทุนการศึกษา" จะได้รับยกเว้นไม่ต้องชำระค่าหน่วยกิต (Tuition Fees) ตามจำนวนหน่วยกิตของหลักสูตร 4 ปี (หรือ 5 ปี สำหรับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์) ซึ่งมีมูลค่า ทั้งสิ้น 267,200 ถึง 408,000 บาท (ไม่รวมค่าลงทะเบียนเรียน หลักสูตรปรับพื้นฐานแบบเข้ม)
ผู้ที่ได้รับ "ทุนการศึกษา" จะต้องชำระค่าบำรุงการศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยเฉลี่ยประมาณ 15,250 – 17,500 บาท ต่อภาคการศึกษา (ค่าใช้จ่ายส่วนค่าบำรุงห้องปฏิบัติการและค่าธรรมเนียมอื่นๆของคณะต่างๆ ผู้ที่ได้รับจะต้องชำระเอง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรายวิชาที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษาแต่ละคณะ)