ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

1. ผู้ที่ได้รับทุนจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระค่าหน่วยกิต (Tuition Fees) ตลอดหลักสูตร 4 ปี (หรือ 5 ปี สำหรับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์) มูลค่า 287,200 ถึง 385,800 บาท

2. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา จะต้องชำระค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ค่าบำรุงห้องปฎิบัติการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยเฉลี่ยประมาณ 15,650 ถึง 20,850 บาทต่อภาคการศึกษา (ส่วนค่าบำรุงห้องปฏิบัติการ นักศึกษาจะต้องชำระเอง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียน ในภาคการศึกษาแต่ละคณะ)

3. สำหรับผู้ที่ได้รับทุนที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาในคณะดนตรีสาขาวิชาธุรกิจดนตรี สาขาวิชาการแสดงดนตรี ผู้สมัครจะต้องชำระค่า Private Lesson เป็นจำนวนเงิน 12,000 บาทต่อรายวิชา และค่า Music Lab fee ภาคการศึกษาละ 3,000 บาท

4. ผู้ที่ได้รับทุนจะต้องชำระค่าหน่วยกิต ค่าบำรุง ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นกรณีที่ศึกษายังต่างประเทศ

ตารางค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษาโดยประมาณ

รายละเอียด ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าใช้จ่ายโดยประมาณในแต่ละภาคการศึกษา (บาท)
 1/1  1/2  2/1  2/2  3/1  3/2  4/1  4/2  5/11  5/21 Total
ค่าบำรุงการศึกษา  - 13,450 13,450 13,450 13,450 13,450 13,450 13,450 13,450 13,450 13,450 107,600
ค่าบำรุงคณะ / สาขาวิชา 2   1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 10,000
ค่าเล่าเรียน 3  -  287,200 - 385,800 บาท  
ค่าบำรุงห้องปฏิบัติการ 4  -  0 - 25,800 บาท  
ค่าธรรมเนียมการศึกษาดูงานนอกสถานที่และค่าโครงงาน 5    - 200  -  - 400 400 2,000  - 400 4,600 8,000
ค่าธรรมเนียมการตรวจวิทยานิพนธ์และค่าเข้าเล่มวิทยานิพนธ์ 6    -  -  -  -  -  -  - 4,000  -  - 4,000
ค่าปรับอากาศ 7  - 1,450 1,450 1,450 1,600 1,300 1,150 1,250 1,000 750 600 10,650
ค่าการสอบวัดระดับความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ - 1,000 - - - - - - - - - 1,000
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 8,500  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 8,500
ค่าถ่ายรูป 100  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 100
ค่าจุลสารมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  - 400  -  -  -  -  -  -  -  -  - 400
ค่าประกันอุบัติเหตุ  - 150  - 150  - 150  - 150  - 150  - 600
ค่าเรียนหลักสูตรแบบเข้ม 8    14,385 - 27,585 บาท  
ค่าตรวจร่างกาย 400  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 400
ค่าบริการการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์  - 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 9,600
รวม(ไม่รวมค่าห้องปฏิบัติการ) 9,000 17,650 16,100 16,250 16,250 16,500 16,200 16,050 15,650 16,950 20,850 138,850
รวมทั้งสิ้น 9,000  33,750  32,500  32,700  31,700  37,800 139,650
 หมายเหตุ  1 หลักสูตร 5 ปี เฉพาะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เท่านั้น
   2 ค่าบำรุงคณะ / สาขาวิชา เป็นค่าใช่จ่ายของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เท่านั้น
   3 นักศึกษาจะต้องชำระค่าธรรมเนียมต่างๆเอง ยกเว้นค่าเล่าเรียน
   4 ค่าบำรุงห้องปฏิบัติการ นักศึกษาจะต้องชำระเองทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแต่ละคณะ ดังต่อไปนี้
   - คณะบริหารธุรกิจ ประมาณ 3,000 - 4,500 บาท
    - คณะศิลปศาสตร์ ประมาณ 1,500 - 2,250 บาท
   - คณะนิติศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 0 บาท
   - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีชีวภาพ ประมาณ 6,000-24,600 บาท
   5 ค่าธรรมเนียมการศึกษาดูงานนอกสถานที่และค่าโครงงาน เป็นค่าใช่จ่ายของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เท่านั้น
   6 ค่าธรรมเนียมการตรวจวิทยานิพนธ์และค่าเข้าเล่มวิทยานิพนธ์ เป็นค่าใช่จ่ายของคณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาจีนเพื่อเศรษฐกิจและการค้าเท่านั้น
   7 ค่าปรับอากาศ นักศึกษาจะต้องชำระเองทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรายวิชาของแต่ละภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
   8 ค่าเรียนหลักสูตรแบบเข้ม นักศึกษาจะต้องชำระเองทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรายวิชาของแต่ละคณะ/สาขาวิชา
   9 ค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่แจ้งล่วงหน้า